Prechod na navigáciu Hlavné menu

Elektronická úradná tabuľa

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Banskobystrického samosprávneho krajaVytlačiť
 


 
 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 


 
 

Zámer - odpredaj majetku obce - žiadateľ Ján Vince a manž. Elena Vytlačiť
 

 

ZÁMER – ODPREDAJ MAJETKU OBCE

 

Obec Stará Halič

so sídlom: Obecný úrad v Starej Haliči, Ul. Zavoda 116/49, 985 11  Stará Halič

IČO: 00316407

Zastúpená starostom obce: Ing. Jozefom Gembecom

 

Zverejňuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. b.) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesením Obecného zastupiteľstva v Starej Haliči č. 39/2017 zo dňa 11. 8. 2017 zámer odpredať majetok Obce Stará Halič, nehnuteľnosť evidovanú Okresným úradom Lučenec, katastrálny odbor, k. ú. Stará Halič na

  •  LV č. 739  z dôvodu hodného osobitného zreteľa časť pozemku, ktorý je potrebné geometrickým zameraním vyčleniť z parcelného  čísla E KN 877/2, vedené ako vodná plocha celková plocha  5.276 m2.

Žiadatelia: Vince Ján a manž. Elena Vinceová, Potočná 206/12, Stará Halič

Odôvodnenie:

Osobitný zreteľ je zdôvodnený tým, že časť pozemku E  KN 877/2 tvorí  priľahlú včlenenú plochu a svojim umiestnením a využitím utvorí jeden celok s pozemkami vlastníka Jána Vinceho. Pozemky žiadateľa sú vedené na  LV 362 parc. číslo C KN 111/2 a parc. číslo  C KN 111/3, katastrálne územie Stará Halič. 

 

Termín zverejnenia zámeru: 8. 9. 2017

 

                                                                                  Ing.  Jozef     G e m b e c

                                                                                  Starosta obce Stará Halič 


 
 

Zámer - odpredaj majetku obce - žiadateľ Sujová Marcela Vytlačiť
 

 

ZÁMER – ODPREDAJ MAJETKU OBCE

 

Obec Stará Halič

so sídlom: Obecný úrad v Starej Haliči, Ul. Zavoda 116/49, 985 11  Stará Halič

IČO: 00316407

Zastúpená starostom obce: Ing. Jozefom Gembecom

 

Zverejňuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. b.) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesením Obecného zastupiteľstva v Starej Haliči č. 38/2017 zo dňa 11. 8. 2017 zámer odpredať majetok Obce Stará Halič, nehnuteľnosť evidovanú Okresným úradom Lučenec, katastrálny odbor, k. ú. Stará Halič na

  •  LV č. 387  z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok parcelné číslo C KN 101/2 vo výmere 36 m2, vedené ako zastavaná plocha.
  • LV č. 12 z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok parcelné číslo C KN 101/4 vo výmere spoluvlastníckeho podielu  144 m2, vedené ako záhrada.

Žiadateľ : Sujová Marcela, Hlavná 69/75, Stará Halič

Odôvodnenie:

Osobitný zreteľ je zdôvodnený tým, že pozemok C KN 101/2 tvorí priľahlú plochu a svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s pozemkami zastavanými stavbou rodinného domu pani Marcely Sujovej vedenej na LV 11, parc. číslo C KN 101/1 a parc. číslo  C KN 101/3, katastrálne územie Stará Halič.  Pozemok C KN 101/4 celkove vo výmere 288 m2  vedený ako záhrada rovnako tvorí priľahlú plochu pozemku pani Marcely Sujovej  parc. číslo C KN 102/2 rovnako LV č. 11.  

 

Termín zverejnenia zámeru: 8. 9. 2017

 

                                                                                  Ing.  Jozef     G e m b e c

                                                                                  Starosta obce Stará Halič 


 
 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruVytlačiť
 


 
 

Informácia o podmienkach práva voliť a byť volenýVytlačiť
 


 
 

Oznamovanie prijatia finančnej pomoci priamo z EÚ Ministerstvu financií SR - aktualizáciaVytlačiť
 


 
 

Záverečný účet obce za rok 2016Vytlačiť
 


 
 

Pozvánka na zasadnutie OZVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o doručení písomnostiVytlačiť
 


 
 

Oznamy

Harmonogram odvozu zmesového komun. odpadu a triedeného komun. odpadu na rok 2017 v obci Stará HaličVytlačiť
 

Harmonogram odvozu zmesového komunálneho odpadu na rok 2017 HARMONOGRAM odvozu zmesového komun. odpadu na rok  2017.pdf HARMONOGRAM odvozu zmesového komun. odpadu na rok 2017.pdf (96.8 kB)
Harmonogram odvozu triedeného komunálneho odpadu na rok 2017 Harmonogram zvozo separovaného odpadu 2017.pdf Harmonogram zvozo separovaného odpadu 2017.pdf (99.4 kB)

 
 

Hodnotiaca správa o realizovanom projekte - Obnova detského ihriska v materskej školeVytlačiť
 


 
 

Návrh stanov združenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav Vytlačiť
 


 
 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja

Oznámenie o doručení písomnosti

Zámer - odpredaj majetku obce - žiadateľ Ján Vince a manž. Elena

  ZÁMER – ODPREDAJ MAJETKU OBCE   Obec Stará Halič so sídlom: Obecný úrad v Starej Haliči, Ul. Zavoda 116/49, 985 11  Stará Halič IČO: 00316407 Zastúpená starostom obce: Ing. Jozefom Gembecom   Zverejňuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. b.) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesením Obecného

Zámer - odpredaj majetku obce - žiadateľ Sujová Marcela

  ZÁMER – ODPREDAJ MAJETKU OBCE   Obec Stará Halič so sídlom: Obecný úrad v Starej Haliči, Ul. Zavoda 116/49, 985 11  Stará Halič IČO: 00316407 Zastúpená starostom obce: Ing. Jozefom Gembecom   Zverejňuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. b.) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesením Obecného

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiadru

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Informácie pre voliča

Oznamovanie prijatia finančnej pomoci priamo z EÚ Ministerstvu financií SR - aktualizácia

Záverečný účet obce za rok 2016

Pozvánka na zasadnutie OZ

dnes je: 19.10.2017

meniny má: Kristián

webygroup

Úvodná stránka