Prechod na navigáciu Hlavné menu

Zámer - odpredaj majetku obce - žiadateľ Ján Vince a manž. Elena Vytlačiť
 

 

ZÁMER – ODPREDAJ MAJETKU OBCE

 

Obec Stará Halič

so sídlom: Obecný úrad v Starej Haliči, Ul. Zavoda 116/49, 985 11  Stará Halič

IČO: 00316407

Zastúpená starostom obce: Ing. Jozefom Gembecom

 

Zverejňuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. b.) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesením Obecného zastupiteľstva v Starej Haliči č. 39/2017 zo dňa 11. 8. 2017 zámer odpredať majetok Obce Stará Halič, nehnuteľnosť evidovanú Okresným úradom Lučenec, katastrálny odbor, k. ú. Stará Halič na

  •  LV č. 739  z dôvodu hodného osobitného zreteľa časť pozemku, ktorý je potrebné geometrickým zameraním vyčleniť z parcelného  čísla E KN 877/2, vedené ako vodná plocha celková plocha  5.276 m2.

Žiadatelia: Vince Ján a manž. Elena Vinceová, Potočná 206/12, Stará Halič

Odôvodnenie:

Osobitný zreteľ je zdôvodnený tým, že časť pozemku E  KN 877/2 tvorí  priľahlú včlenenú plochu a svojim umiestnením a využitím utvorí jeden celok s pozemkami vlastníka Jána Vinceho. Pozemky žiadateľa sú vedené na  LV 362 parc. číslo C KN 111/2 a parc. číslo  C KN 111/3, katastrálne územie Stará Halič. 

 

Termín zverejnenia zámeru: 8. 9. 2017

 

                                                                                  Ing.  Jozef     G e m b e c

                                                                                  Starosta obce Stará Halič 


 
 

dnes je: 22.9.2018

meniny má: Móric

webygroup
ÚvodÚvodná stránka