Prechod na navigáciu Hlavné menu

Zámer - odpredaj majetku obce - žiadateľ Sujová Marcela Vytlačiť
 

 

ZÁMER – ODPREDAJ MAJETKU OBCE

 

Obec Stará Halič

so sídlom: Obecný úrad v Starej Haliči, Ul. Zavoda 116/49, 985 11  Stará Halič

IČO: 00316407

Zastúpená starostom obce: Ing. Jozefom Gembecom

 

Zverejňuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. b.) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesením Obecného zastupiteľstva v Starej Haliči č. 38/2017 zo dňa 11. 8. 2017 zámer odpredať majetok Obce Stará Halič, nehnuteľnosť evidovanú Okresným úradom Lučenec, katastrálny odbor, k. ú. Stará Halič na

  •  LV č. 387  z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok parcelné číslo C KN 101/2 vo výmere 36 m2, vedené ako zastavaná plocha.
  • LV č. 12 z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok parcelné číslo C KN 101/4 vo výmere spoluvlastníckeho podielu  144 m2, vedené ako záhrada.

Žiadateľ : Sujová Marcela, Hlavná 69/75, Stará Halič

Odôvodnenie:

Osobitný zreteľ je zdôvodnený tým, že pozemok C KN 101/2 tvorí priľahlú plochu a svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s pozemkami zastavanými stavbou rodinného domu pani Marcely Sujovej vedenej na LV 11, parc. číslo C KN 101/1 a parc. číslo  C KN 101/3, katastrálne územie Stará Halič.  Pozemok C KN 101/4 celkove vo výmere 288 m2  vedený ako záhrada rovnako tvorí priľahlú plochu pozemku pani Marcely Sujovej  parc. číslo C KN 102/2 rovnako LV č. 11.  

 

Termín zverejnenia zámeru: 8. 9. 2017

 

                                                                                  Ing.  Jozef     G e m b e c

                                                                                  Starosta obce Stará Halič 


 
 

dnes je: 22.9.2018

meniny má: Móric

webygroup
ÚvodÚvodná stránka