Prechod na navigáciu Hlavné menu

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín - Ján ŽigoVytlačiť
 

Obec Stará Halič, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ohcrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomuje o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť doktnuté  záujmy ochrany prírody a krajiny.

Obci Stará Halič bola dňa 09.10.2017 doručená žiadosť od Jána Žigu, bytom Lučenec,

ul Novohradská 26,  vo veci udelenia súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpsiov na výrub  dreviny v druhovom zložení 1 ks Lipa malolistá na parcele C-KN  22 v k.ú. Stará Halič z dôvodu, že strom je starý, z polovice suchý a ohrozuje susednú stavbu.

 

Zverejnenie : (min. 5 pracovných dní)

Zverejnené: 10.10.2017

Zvesené: 17.10.2017

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v správnom konaní je potrebné doručiť v lehote do ukončenia zverejnenia písomne na adresu: Obec Stará Halič, Zavoda 116/49, 985 11 Stará Halič alebo e-mailom na adresu: podatelna@starahalic.sk.

 


 
 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja

Oznámenie o doručení písomnosti

Zámer - odpredaj majetku obce - žiadateľ Ján Vince a manž. Elena

  ZÁMER – ODPREDAJ MAJETKU OBCE   Obec Stará Halič so sídlom: Obecný úrad v Starej Haliči, Ul. Zavoda 116/49, 985 11  Stará Halič IČO: 00316407 Zastúpená starostom obce: Ing. Jozefom Gembecom   Zverejňuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. b.) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesením Obecného

Zámer - odpredaj majetku obce - žiadateľ Sujová Marcela

  ZÁMER – ODPREDAJ MAJETKU OBCE   Obec Stará Halič so sídlom: Obecný úrad v Starej Haliči, Ul. Zavoda 116/49, 985 11  Stará Halič IČO: 00316407 Zastúpená starostom obce: Ing. Jozefom Gembecom   Zverejňuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. b.) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesením Obecného

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiadru

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Informácie pre voliča

Oznamovanie prijatia finančnej pomoci priamo z EÚ Ministerstvu financií SR - aktualizácia

Záverečný účet obce za rok 2016

Pozvánka na zasadnutie OZ

dnes je: 18.10.2017

meniny má: Lukáš

webygroup

Úvodná stránka