Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Prehľad právnych predpisov

Prehľad právnych prepisov

Prehľad právnych predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovísk

(§ 5 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z.)

 

 

            Obec Stará Halič podľa § 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zverejňuje  prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovísk, podľa, ktorých  Obec Stará Halič  koná a rozhoduje alebo, ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k obci:

 

1.  Ústava Slovenskej republiky (Ústavný zákon č. 460/1992 Zb.)

2.  Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

3.  Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení

     niektorých   zákonov v znení neskorších predpisov

4.   Zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy

      a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

5.   Zákon č. 563/2009 Zb. o správe daní  a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných

      orgánov v znení neskorších predpisov

6.   Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov

      Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

7.   Zákon č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

8.   Zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov

9.   Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

10. Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení

      niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

11. Zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov

      miest v znení neskorších predpisov

12. Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

13. Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

      v znení neskorších predpisov

14. Zákon č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov ( Zákonník práce)

15. Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

16. Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

      a drobné   stavebné odpady

17. Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

18. Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( Živnostenský zákon) v znení neskorších

      predpisov

19. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov

20. Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

21. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení

      neskorších predpisov

22. Zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

23. Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      v znení   neskorších predpisov

24. Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

25. Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

26. Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene  zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení

      neskorších predpisov ( vodný zákon ) v znení  neskorších predpisov

27. Zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami

28. Zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve

29. Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení

       niektorých   zákonov v znení neskorších predpisov

30. Zákon č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. č. 85/2005 Z.z.

     o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

31. Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

32. Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný zákon ) v znení neskorších

       predpisov

33. Zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení

      neskorších predpisov

34. Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

35. Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

36. Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      v znení   neskorších predpisov

37. Zákon č. 448/200/ Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.

      o živnostenskom podnikaní ( Živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov

38. Zákon č. 189/2015 Z.z. o kultúrno-osvetovej činnosti

39.  Zákon č. 126/2015 Z.z. o knižniciach

40.  Zákon č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon ) a o zmene a doplnení

       niektorých    zákonov v znení neskorších predpisov

41. Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení

      niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

42. Zákon č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších

      predpisov

43. Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia  pri práci a o zmene a doplnení

       niektorých   zákonov v znení neskorších predpisov

44. Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      v znení neskorších predpisov

45. Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých

      zákonov ( zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

46. Zákon č. 241/2001 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých

      zákonov v znení neskorších predpisov

47. Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

      Predpisov

48. Vyhláška MV SR č. 142/2015 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adries

      a o zmene a doplnení niektorých zákonov

49. Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody

     a  krajiny

50. Vyhláška MŽP SR č. 261/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových

      plánov a postup ich schvaľovania

51. Vyhláška MŽP SR č.366/2015 Z.z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti

52.  Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o

      Odpadoch

53. Vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov

       a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

54. Vyhláška MV SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných

      verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb

55. Ďalšie právne predpisy právneho poriadku Slovenskej republiky publikované v Zbierke zákonov

 

Prehľad predpisov obce, podľa ktorých obec a jeho orgány konajú a rozhodujú alebo upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k obci:

 

Všeobecne záväzné nariadenia Obce Stará Halič


 

dnes je: 21.3.2019

meniny má: Blahoslav

webygroup
ÚvodÚvodná stránka