Prechod na navigáciu Hlavné menu

Prístup k informáciám

Prístup k informáciám

Na základe zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov má každý právo na prístup k informáciám, ktoré má Obec Stará Halič k dispozícii, a ktoré je povinná zverejňovať a sprístupňovať. Obec je podľa zákona povinnou osobou.

 

Poskytovanie informácii

Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií obci Stará Halič a ich poskytovanie zamestnancami úradu sa riadi zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

 

Žiadosť musí byť vybavená v súlade so zákonom a pravidlami uvedenými v Internej smernici obce Stará Halič o poskytovaní informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

Poplatky za poskytnutie informácií sú stanovené v Sadzobníku úhrad nákladov za poskytnutie informácií.

 

Žiadosť je možno podať:

1. písomne ako poštovú zásielku na adresu obecného úradu: Obecný úrad Stará Halič,

                                                                                                                Zavoda  116/49, 985 11 Stará Halič

2. písomne osobným doručením na OcÚ,

3. telefonicky na čísle 047/4392331 

4. alebo elektronickou poštou na adresu   podatelna@starahalic.sk

 

Žiadosť je možné podať počas pracovných dní v úradných hodinách.

 

 

 


 

 

 

 

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja

Oznámenie o doručení písomnosti

Zámer - odpredaj majetku obce - žiadateľ Ján Vince a manž. Elena

  ZÁMER – ODPREDAJ MAJETKU OBCE   Obec Stará Halič so sídlom: Obecný úrad v Starej Haliči, Ul. Zavoda 116/49, 985 11  Stará Halič IČO: 00316407 Zastúpená starostom obce: Ing. Jozefom Gembecom   Zverejňuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. b.) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesením Obecného

Zámer - odpredaj majetku obce - žiadateľ Sujová Marcela

  ZÁMER – ODPREDAJ MAJETKU OBCE   Obec Stará Halič so sídlom: Obecný úrad v Starej Haliči, Ul. Zavoda 116/49, 985 11  Stará Halič IČO: 00316407 Zastúpená starostom obce: Ing. Jozefom Gembecom   Zverejňuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. b.) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesením Obecného

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiadru

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Informácie pre voliča

Oznamovanie prijatia finančnej pomoci priamo z EÚ Ministerstvu financií SR - aktualizácia

Záverečný účet obce za rok 2016

Pozvánka na zasadnutie OZ

dnes je: 19.10.2017

meniny má: Kristián

webygroup

Úvodná stránka