Prechod na navigáciu Hlavné menu

Výrub drevín

Postup k výrubu drevín pri bezprostrednom ohrození

 

            Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v súvislosti s aktuálnou klimatickou situáciou upozorňuje  na ustanovenia podľa § 47 ods. 4 písm. d) a ods. 6  zákona  č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – výrub drevín z dôvodu bezprostredného ohrozenia – nebezpečenstvo vzniku škody na majetku, ohrozenie života a zdravia človeka.

 

V zmysle § 47 ods. 4 písm. d) zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon) sa súhlas na výrub drevín nevyžaduje pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku.

Zároveň však  podľa § 47 od. 6 zákona  platí, že kto z dôvodov uvedených v § 47 ods. 4 písm. d)  zákona drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany prírody najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu.

Oznámenie sa posiela Okresnému úradu Lučenec, odboru starostlivosti o životné prostredie a to v lehote najneskôr do 5 dní od uskutočnenia výrubu. Odporúčame oznámenie doplniť o fotodokumentáciu.

 

 

Pod bezprostredným ohrozením zdravia alebo života človeka alebo pod bezprostrednou hrozbou vzniku značnej škody na majetku sa  rozumie taký stav, ktorý je vyvolaný najmä  nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle, s ktorou sa spájajú následky týkajúce sa ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo hrozby vzniku značnej škody na majetku. Ide najmä o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a eróziu ako aj o suché stromy nachádzajúce sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie alebo život človeka alebo spôsobiť značnú škodu na majetku.

 

Tlačivo oznámenia na stiahnutie:


 
 Oznámenie.pdf (176.9 kB) Oznámenie.pdf (176.9 kB)

 

PROTOKOL o vyhodnotení návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Stará Halič, časť " Gašparka-Močidlá"

Starohaličská hostina a stretnutie rodákov obce

Srdečne Vás pozývame na " Starohaličskú hostinu a stretnutie rodákov obce" dňa 2. septembra 2017 so začiatkom o 13.00 hod. na futbalovom ihrisku v Starej Haliči.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

OR HaZZ v Lučenci vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich chránenom pásme v územnom obvode okresov Lučenec a Poltár od 18.7.2017 od 12.00 hod. do odvolania.

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Informácie pre voliča

Oznámenie o doručení písomnosti

Oznamovanie prijatia finančnej pomoci priamo z EÚ Ministerstvu financií SR - aktualizácia

Záverečný účet obce za rok 2016

Pozvánka na zasadnutie OZ

dnes je: 21.8.2017

meniny má: Jana

webygroup

Úvodná stránka