Prechod na navigáciu Hlavné menu

Výrub drevín

Postup k výrubu drevín pri bezprostrednom ohrození

 

            Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v súvislosti s aktuálnou klimatickou situáciou upozorňuje  na ustanovenia podľa § 47 ods. 4 písm. d) a ods. 6  zákona  č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – výrub drevín z dôvodu bezprostredného ohrozenia – nebezpečenstvo vzniku škody na majetku, ohrozenie života a zdravia človeka.

 

V zmysle § 47 ods. 4 písm. d) zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon) sa súhlas na výrub drevín nevyžaduje pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku.

Zároveň však  podľa § 47 od. 6 zákona  platí, že kto z dôvodov uvedených v § 47 ods. 4 písm. d)  zákona drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany prírody najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu.

Oznámenie sa posiela Okresnému úradu Lučenec, odboru starostlivosti o životné prostredie a to v lehote najneskôr do 5 dní od uskutočnenia výrubu. Odporúčame oznámenie doplniť o fotodokumentáciu.

 

 

Pod bezprostredným ohrozením zdravia alebo života človeka alebo pod bezprostrednou hrozbou vzniku značnej škody na majetku sa  rozumie taký stav, ktorý je vyvolaný najmä  nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle, s ktorou sa spájajú následky týkajúce sa ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo hrozby vzniku značnej škody na majetku. Ide najmä o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a eróziu ako aj o suché stromy nachádzajúce sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie alebo život človeka alebo spôsobiť značnú škodu na majetku.

 

Tlačivo oznámenia na stiahnutie:


 
 Oznámenie.pdf (176.9 kB) Oznámenie.pdf (176.9 kB)

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja

Oznámenie o doručení písomnosti

Zámer - odpredaj majetku obce - žiadateľ Ján Vince a manž. Elena

  ZÁMER – ODPREDAJ MAJETKU OBCE   Obec Stará Halič so sídlom: Obecný úrad v Starej Haliči, Ul. Zavoda 116/49, 985 11  Stará Halič IČO: 00316407 Zastúpená starostom obce: Ing. Jozefom Gembecom   Zverejňuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. b.) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesením Obecného

Zámer - odpredaj majetku obce - žiadateľ Sujová Marcela

  ZÁMER – ODPREDAJ MAJETKU OBCE   Obec Stará Halič so sídlom: Obecný úrad v Starej Haliči, Ul. Zavoda 116/49, 985 11  Stará Halič IČO: 00316407 Zastúpená starostom obce: Ing. Jozefom Gembecom   Zverejňuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. b.) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesením Obecného

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiadru

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Informácie pre voliča

Oznamovanie prijatia finančnej pomoci priamo z EÚ Ministerstvu financií SR - aktualizácia

Záverečný účet obce za rok 2016

Pozvánka na zasadnutie OZ

dnes je: 18.10.2017

meniny má: Lukáš

webygroup

Úvodná stránka