Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Dane a poplatky

Dane a poplatky

Správa daní a poplatkov v obci   Stará  Halič sa riadi :
VZN obce Stará Halič č. 2/2012 o dani z nehnuteľnosti, miestnych daniach a miestnom poplatku za   komunálne odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území   Obce Stará Halič.

Daň  z nehnuteľnosti

Je upravená zákonom č. 582/2004  Z.z. o miestnych daniach  a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Daňová povinnosť vzniká  1.januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník  stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane  a  zaniká  31. decembra  zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi  zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.

Skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti a každú zmenu týchto skutočností je daňovník povinný ohlásiť správcovi dane do 30 dní odo dňa  nasledujúceho po dni, keď skutočnosti alebo ich zmeny nastali. (tlačivo )

Na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav vlastníctva k  1.januáru  zdaňovacieho obdobia ( potvrdený rozhodnutím katastra). Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho  obdobia sa až na výnimky ( dražba ) neprihliada.

Daňové priznanie  podáva fyzická alebo právnická osoba ktorá :

 • sa  stala vlastníkom nehnuteľnosti, ktorú nadobudla kúpou, dedením, darovaním, dražbou alebo rozhodnutím súdu
 • mala zmenu oproti predchádzajúcemu obdobiu – napr. zmena výmery, zmena druhu pozemku, nájomná zmluva s nájomcom, zmena využitia stavby, vydané stavebné povolenie, vydané kolaudačné rozhodnutie
 • odpredala ( darovala )  časť nehnuteľnosti


Daňové priznanie podáva vlastník, ak nehnuteľnosť vlastní v celosti. Ak má nehnuteľnosť viac vlastníkov, daňové priznanie podáva každý vlastník sám za seba vo výške svojho spoluvlastníckeho podielu, alebo jeden vlastník ( zástupca ) za všetkých spoluvlastníkov ( na základe dohody ) výnimka : za manželov podáva priznanie iba jeden z nich ( bez dohody, ide o BSM).

Daňovník je povinný podať daňové priznanie do  31.januára bežného zdaňovacieho obdobia.

Požadované doklady :

 • list vlastníctva
 • zmluva o prevode vlastníckych práv ( kúpa, darovanie, dedenie )
 • stavebné povolenie
 • kolaudačné rozhodnutie


Daňové priznanie sa  podáva na obecnom úrade osobne alebo poštou.
Daň  z nehnuteľnosti sa vyrubuje platným výmerom a je splatná do 15 dní  odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
Správca dane zašle platobný výmer daňovníkovi do vlastných rúk. Po predchádzajúcej dohode si môže daňovník platobný výmer vyzdvihnúť osobne na Obecnom úrade v Starej Haliči .

Daň  je možné uhradiť :

 • prevodným príkazom na účet správcu  č.20324352/0200 vedený v pobočke banky VUB Lučenec
 • poštovou poukážkou, ktorú daňovník obdrží  spolu s platobným výmerom
 • v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Starej Haliči

 

Daň  za  psa

Je upravená zákonom č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Daňovníkom je :

 • fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa
 • fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom psa, ak sa nedá preukázať , kto psa vlastní


Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou
Vznik   alebo  zánik  daňovej povinnosti  daňovník oznámi správcovi dane písomne do 30 dní od nadobudnutia psa.

Sadzba dane je stanovená vo výške 6 € za jedného psa ročne.
Oslobodenie od dane má  občan – majiteľ  starší ako 70 rokov.


Miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

Je upravený zákonom č.582/2004  Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné  odpady  v znení neskorších predpisov.

1.) Poplatok za komunálny odpad platí
    a) fyzická osoba, ktorá má v obci Stará Halič

 • trvalý pobyt
 • prechodný pobyt
 • oprávnenie užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie


    b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie
    c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania

2.) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v bode 1.).

3.) Poplatková povinnosť zaniká  dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti.

4.) Zníženie a odpustenie poplatku
správca poplatku (Obec Stará Halič) zníži alebo odpustí poplatok na základe písomnej žiadosti podanej poplatníkom v týchto prípadoch:

 • poplatníkom, ktorí z dôvodu štúdia na stredných alebo vysokých školách, z dôvodu výkonu zamestnania majú prechodný pobyt alebo sa zdržujú mimo územia Obce Stará Halič vo výške 50%  ročného poplatku 

Požadované doklady:

 • potvrdenie od zamestnávateľa ( prípadne fotokópiu pracovnej zmluvy), potvrdenie o ubytovaní v domove mládeže, v prípade privátneho ubytovania nájomná zmluva o ubytovaní, doklad o prechodnom pobyte a pod.
 • fotokópia víza, potvrdenie o pobyte na území iného štátu


Poplatky za komunálny odpad alebo drobné stavebné odpady:   10 € na osobu ročne


 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka