Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

História a súčasnosť MŠ

Charakteristika  Materskej  školy Stará Halič

História materskej školy sa začala v roku 1946. Najprv to bola detská štátna opatrovňa, o dva roky neskôr bola premenovaná na materskú školu, ktorej existencia sa zachovala dodnes.
Materská škola sa nachádza v malej dedinke južného Slovenska v peknom prírodnom prostredí. Obklopená je lúkami, poliami, jej stredom preteká potok, ktorý pramení v lese. Výhodná poloha školy podnecuje v deťoch túžbu poznávať okolitý svet a rozvíjať ich hlboký a trvalý vzťah k prírode. Každodenný pobyt na čerstvom vzduchu, v prírode podporuje zdravý psychický a fyzický vývin detí.
Jednotriedna materská škola poskytuje celodennú, ale aj poldennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku spravidla od 3 do 6 rokov.( heterogénna skupina detí). Zoskupenie detí rozličného veku utvára pre výchovu mnohé priaznivé podmienky, kladne pôsobí na citovo-sociálnu úroveň detí. Materskú školu navštevujú predovšetkým deti zo Starej Haliče, ale i blízkeho okolia.
Počet zaradených detí do  triedy je v súlade s platnou legislatívou.

Prevádzka  materskej  školy

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch v čase od 6.30 hod. do  16.30 hod.
 

Školský vzdelávací program "SLNIEČKO"

Motto: "Dieťa v láske prijať, v úcte vychovávať a v slobode prepustiť"

Ciele a poslania výchovy a vzdelávania v materskej škole

"Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, moralnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobnosťami detí".

Materská škola v Starej Haliči je školou, ktorá uznáva a u detí rozvíja tieto hodnoty:

 • Vzájomná úcta a zodpovednosť,
 • Múdrosť a vzdelanie,
 • Rešpektovanie individuality a jedinečnosti každej osobnosti,
 • Solidarita a spolupatričnosť,
 • Dynamické hľadanie a nachádzanie samého seba,
 • Aktívna sebarealizácia v prospech seba a iných.


Poslanie Materskej školy v Starej Haliči vychádza z hodnôt ňou zdieľaných. Poslaním materskej škola je pomáhať deťom hľadať cesty aktívnej sebarealizácie s dôrazom na ich vlastné psychické zdravie; viesť deti k utváraniu pozitívneho vzťahu k sebe, k ľuďom, k svetu a k poznávaniu.

Vízia materskej školy:

"Chcem byť materskou školou, v ktorej sa deti učia so sebou samým o sebe, s prírodou o prírode, s ľuďmi a ľuďoch".


 

OBSAHOVÉ  CELKY

 1. Vitajte, deti!
 2. Čarovná jeseň
 3. Zima sedí za dverami
 4. Čarovné Vianoce
 5. Zima sype páper mäkký
 6. Čas radosti - veselosti
 7. Poslovia jari
 8. Môj domov
 9. Čo nám lúka núka
 10. Letom svetom
   

1. Vitajte, deti!

Obsahový celok je rámcovo orientovaný prioritne na podporu adaptácie detí na materskú školu, pocit bezpečia, spolupatričnosti a postupné orientovanie sa na vnímanie širšieho okolia a na aktuálne zmeny v prírode. Postupujeme od poznávania vnútorného prostredia  prostredia k poznávaniu okolia materskej školy, pričom staviame na zážitku a skúsenosti a ich následkom zdieľaní medzi deťmi.

Našim zámerom je pomôcť nadviazať priateľské vzťahy medzi novými deťmi, deťmi, ktoré už materskú školu navštevujú a zamestnancami, orientovať sa bezpečne v priestoroch materskej školy a jej okolí, poznať jej zamestnancov a primerane aj ich pracovnú  náplň,, aktívne sa podieľať na tvorbe pravidiel spolužitia a komunikácie, ktorými sa budeme riadiť v každodennom živote.

TÉMY

 • Ja a moji kamaráti
 • Moja trieda
 • Kadiaľ vedie cestička
   

2. Čarovná jeseň

Prostredníctvom obsahového celku Čarovná jeseň orientujeme pozornosť detí na okolie materskej školy. Zameriava sa na rozvíjenie vyšších poznávacích procesov, systematizácie priamej skúsenosti a vytváranie zmysluplného poznania o prírode cez vyjadrenie aktuálnych predstáv o zmenách v prírode spôsobených zmenami ročných období, prostredníctvom priameho pozorovania, skúmania a objavovania na základe vlastného zážitku. Poznávame a objavujeme prostredie vo vlastnom bezprostrednom okolí zvnútorňujeme si zásady bezpečného správania sa na školskom dvore a pri spoločných vychádzkach.

TÉMY  

 • Dary jesene
 • Maľovanie pani Jeseň
   

3. Zima sedí pred dverami

Celok nadväzuje na prírodovedný rozmer predošlého celku, pričom sa od poznávania širšieho prírodného prostredia vracia späť k človeku ako ľudskej bytosti závislej na prostredí, v ktorom žije. Rozširujeme poznanie detí o tajomstvách prírodného prostredia a významu lesa pre život na zemi, vytvárame a podporujeme citlivý vzťah u detí k rastlinnej a živočíšnej ríši a deti vedieme k chápanie významu starostlivosti  o vlastné zdravie prostredníctvom zdravej výživy a iných činností, ktoré zabezpečujú a udržiavajú zdravý životný štýl človeka. Deti poznávajú seba, svoje telo a ostatných ľudí aj živočíchy ako zraniteľné živé bytosti, ktoré majú mnoho spoločného prostredníctvom hier, príbehov, besied s odborníkmi, priamym pozorovaním a skúmaním.

TÉMY

 • Potulky lesom
 • Moje telo, moje zdravie
   

4. Čarovné Vianoce

Celok Čarovné Vianoce sa obracia k človeku ako bytosti kultúrnej a spoločenskej. Cieľom obsahového celku je  postupne utvárať u detí systém hodnôt spojených s hodnotami našej kultúry i vlastnej rodiny a prostredníctvom nich si uvedomovať vlastnú identitu s rešpektovaním identity iných ľudí.  Všetky činnosti smerujú k spoločnému zážitku a nesú sa vo sviatočnej atmosfére a duchu vianoc. Zámerom je podporiť u detí osvojovanie si kultivovaného  správania s dodržiavaním základných pravidiel slušnosti, vnímanie a rozoznávanie pozitívnych a negatívnych emócií a vlastností u seba a u druhých osôb ( detí a dospelých) presadzujúc taktné usmerňovanie dieťaťa, ktoré ho vedie k elementárnej sebareflexii.

Chceme pripravovať deti na život v spoločnosti v duchu porozumenia, tolerancie a priateľstva medzi ľuďmi, národmi, národnostnými, etnickými  aj náboženskými skupinami.

TÉMY   

 • Privítajme Mikuláša
 • Tešíme sa na Vianoce
   

5. Zima sype páper mäkký

Celok Zima sype páper mäkký je zameraný na utváranie postojov k zdravému životnému štýlu a poznávanie fyzikálnych a prírodných zákonitostí prostredníctvom hier so snehom. Prostredníctvom pohybových aktivít a hier so snehom deti priamym pozorovaním a skúmaním objavujú základné zákonitosti fyzikálnych a prírodných javov. Utvárame pozitívny vzťah detí k pohybu na čerstvom vzduchu v chladnejšom počasí prostredníctvom hier so snehom a sezónnych športov, základné predstavy o prevencii voči chorobám a zodpovednosti a starostlivosti voči zdraviu a bezpečiu iných ľudí a zvierat v zimnom období.

TÉMY

 • Zimné radovánky
 • Zima a jej moc
   

6. Čas radosti - veselosti

Obsahový celok Čas radosti - veselosti sa zameriava na prežívanie radosti, uspokojenia z umeleckej činnosti a spoločne vytvorených a zdieľaných produktov. Vytvára priestor pre sebavyjadrenie dieťaťa prostredníctvom rôznych foriem umenia, hľadanie a uvedomovanie si jeho vlastného tvorivého potenciálu, utváranie povedomia o tradíciách našej kultúry a dôležitosti spoločného zdieľania radosti pre pocit spolupatričnosti s ľuďmi aj so svetom. Smerujeme tiež k rozvíjamiu kultivovaného estetického a umeleckého prejavu detí prostredníctvom umeleckého sabavyjadrenia a citlivého prežívania umenia- literárneho, hudobného, výtvarného, dramatického a tanečného. Kultivujeme osobnosť dieťaťa- človeka ako bytosti pretvárajúcej svet.

TÉMY

 • Fašiangy, Turíce
 • Malí umelci
   

7. Poslovia jari

Zámerom tématického celku Poslovia jari je upriamiť pozornosť detí na premeny prírody pod vplyvom postupného otepľovania a tak prostredníctvom priameho pozorovania a zážitku skúmania, experimentovania porozumieť prírodným procesom a javom.

V tomto období slávime veľkonočné sviatky, prostredníctvom ktorých vedieme deti  k poznaniu tradícií našej kultúry, k poznaniu a tolerancii iných kultúr. Tématické uchopenie Dňa Zeme poskytuje široké možnosti posilňovania ochranárskych postojov k prírode a spoluzodpovednosti za kvalitu životného prostredia, pričom sa deti oboznamujú s významom starostlivosti o prírodné prostredie a rozumným využívaním prírodných zdrojov pre životné potreby človeka.

TÉMY 

 • Prebúdzanie Jari, Morena
 • Veľká noc
 • Vrtošivé počasie
 • Deň Zeme
   

8. Môj domov

Obsahový celok Môj domov je zameraný na rozvíjanie povedomia detí o širšom až užšom priestore obývanom človekom, pričom postupujeme od širšieho prostredia až k rodine ako aj najužšiemu a najintívnejšiemu prostrediu, ktorý zdieľame s najbližšími. Vesmír približujeme ako atraktívnu, tajuplnú a zároveň poznateľnú sféru poznania človeka, ktorý je jeho súčasťou a zároveň pozorovateľom.

Národnú spolupatričnosť a porozumenie konceptu národnosti  podporujeme poznávacími aktivitami prezentujúcimi symboly, krásy, históriu Slovenska.Poznávame Obec Stará Halič ako svoj domov, ale aj jeho históriu a súčasnosť bádateľskými aktivitami vedúcimi k elementárnemu chápaniu dejinnej časovej línie. Obsahový celok vrcholí oslavou Dňa matiek, ktorej prechádzajú témy, hry  a aktivity rozvíjajúce pocit sociálnej zakotvenosti, spolupatričnosti s rodinou, jedinečnosti každej osobnosti.

TÉMY 

 • Tajomný vesmír
 • Naša Zem je guľatá
 • Potulky Slovenskom
 • Stará Halič
 • Moja rodina
   

9. Čo nám lúka núka

Obsahový celok "Čo nám lúka núka" je zameraný na skúmanie rozkvitnutej prírody, jej rastlinného aj hmyzieho mikrosveta aj sveta neživej prírody. Ťažisko je v rozvíjaní prírodovednej gramotnosti u detí, schopností systematického skúmania a pozorovania. Poskytuje priestor pre umelecké sebavyjadrenie dieťaťa, citlivé estetické vnímanie pestrosti, bohatosti a  rôznorodosti rastlinnej a živočíšnej ríše v neskoršom jarnom období.

TÉMY 

 • Hmyzí mikrosvet
 • Voňavá jar
   

10. Letom svetom

Prostredníctvom obsahového celku   Letom svetom zameriavame pozornosť detí na chápanie a tolerovanie ľudí s odlišnosťami kultúrnymi, rasovými a telesnými, ich vnímanie ako prirodzeného javu v národnom aj medzinárodnom kontexte.

Letné obdobie je ideálnym na hry s vodou, skúmanie vody nielen ako zaujímavej látky ale aj ako podmienky života na zemi. Blížiace sa dovolenkové obdobie poskytuje priestor pre rozšírenie poznania a povedomia detí o vzdialených krajinách, exotických zvieratách a cestovaní rôznymi spôsobmi z rôznych dôvodov.

TÉMY 

 • Cestujeme na prázdniny
 • Hurá, leto volá

 


 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka