Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Povinne zverejňované informácie

Zverejňovanie na úradnej tabuli a povinné informácie

1) Práva a povinnosti obce

 • Spôsob zriadenia obce

Obec Stará Halič sa zriadila zákonom SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to  dňom volieb do orgánov samosprávy obcí.

 • Práva a kompetencie obce

Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú dané :

 • Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64-71)
 • zák.SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov
 • platnou právnou úpravou SR
 • všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnych činností ( čl.71 ods.2 Ústavy SR)
   

2) Organizačná štruktúra obce ( orgány obce, štruktúra obecného úradu):

Orgánmi Obce Stará Halič sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo Obce Stará Halič  je  zastupiteľský zbor obce zložený z 7 poslancov, zvolených  obyvateľmi obce na obdobie 4 roky. Funkčné obdobie končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Zloženie obecného zastupiteľstva:

Starosta obce Stará Halič je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

Obecné zastupiteľstva zriaďuje svoje orgány (podľa potreby alebo ak to vyplýva z osobitného právneho predpisu)


Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce Stará Halič, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce.

3) Informácie o spôsobe získavania informácií

( vrátane informácie o mieste, lehote a spôsobe podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby)

 • miesto, kde informácie možno záskať: Obecný úrad, Zavoda č. 116/49, 985 11 Stará Halič
 • čas: v úradných hodinách obecného úradu v Starej Haliči
 • spôsob získavania informácie: ústne, písomne, elektornickou poštou  podatelna@starahalic.sk
   

4) Informácie o spôsobe podávania žiadostí, návrhov, podnetov a sťažností a o postupe obce  pri ich vybavovaní ( vrátane lehôt):

Podania v súlade s osobitnými predpismi možno podávať:

 •  poštou na adresu obce: Obecný úrad, Zavoda 116/49, 985 11 Stará Halič
 •  osobne v podateľni obecného úradu v Starej Haliči v úradných hodinách.


Obec Stará Halič postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako aj  s osobitnými predpismi. Obec pri vybavovaní podaní dodržiava lehoty stanovené právnou úpravou. 

5) Informácie o spôsobe podávania opravných prostriedkov voči rozhodnutiam obce

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam obce v správnom konaní ako aj v osobitných konaniach je možné podať v lehote stanovenej v rozhodnutí:

 •  poštou na adresu obce: Obecný úrad, Zavoda č. 116/49, 985 11 Stará Halič
 •  v podatelni obecného úradu


6) Prehľad právnych predpisov, pokynov podľa ktorých obec koná, rozhodnutie alebo ktoré upravujú práva a povinnosti právnických a fyzických osôb vo vzťahu k obci:

7) Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácii

8) Zbierky zákonov SR

Podľa § 11 ods. 2 zákona č. 1/1993 Z.z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov obce sú povinné zabezpečiť, aby  Zbierka zákonov bola na  pracovisku  prístupná na  nazretie každému, kto o to prejaví záujem.

9) Všeobecne záväzné nariadenia obce

 • Návrhy VZN:

Podľa § 5 ods. 2 písm. c) a ods. 8  zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 • Schválené VZN - podmienka účinnosti

Podľa § 6 ods. 8 a 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 • Všetky platné VZN obce

Do všeobecne záväzných nariadení obce možno  nahliadnuť v úradných hodinách na obecnom úrade

 • Rozhodnutia súdu o nesúlade VZN obce so všeobecne záväznými predpismi

Podľa § 6a ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

10) OZNAM . o nehnuteľnostiach hnuteľných veciach obce, ktoré previedla do vlastníctva    právnických alebo fyzických osôb

Obec je povinná zverejniť označenie nehnuteľnej veci vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20 - násobok minimálnej mzdy

       ( 2016  405 € x 20 = 8100 € )

       ( 2017  435 € x 20 = 8700 € )

v jej vlastníctve, ktoré táto povinná osoba previedla do vlastníctva alebo ktoré prešli do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci. Súčasne je povinná zverejniť dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva a právny titul. ako aj informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva, a to v rozsahu meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa (§ 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z.z. ). 

Informácie podľa § 5 sa zverejňujú spôsobom umožňujúcim hromadný prístup. Táto povinnosť sa nevzťahuje na fyzické osoby a na obce, ktoré nie sú mestami. Informácia podľa  tohto bodu sa zverejňuje najmenej po dobu jedného roka odo dňa, keď došlo k prevodu alebo prechodu vlastníctva; tým nie je dotknutá povinnosť sprístupniť túto informáciu aj po uplynutí tejto doby (§ 6 zákona č. 211/2000 Z.z. ).

11) Informácie o predaji majetku obce

Podľa § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v  znení neskorších predpisov.

12) Informácie o nájme majetku obce

Podľa § 9a  ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov.

13) Termíny zasadnutí OZ a návrhu programo OZ

Podľa § 5 ods. 2 a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k inormáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

§ 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

14) Zápisnize zo zasadnutia OZ, údaje o dechádzke na zasadnutia OZ a o hlasovaní poslancov

Podľa § 5 ods. 2 písm. b) a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmnene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

( v tomto bode obsiahnuť aj informácie uvedené v § 5 ods. 2 písm. e) a f) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

15) Povinne zverejňované zmluvy

V zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n. p. v spojení s ustanoveniím § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods.4 a 5  § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p.

Podmienka účinnosti - nasledujúci deň po zverejnení

16) Údaje o objednávkach a faktúrach

Podľa § 5b zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • Objednávky - do 10 pracovných dní od vyhotovenia
 • Faktúry - do 30 dní odo dňa zaplatenia


17) Návrh rozpočtu obce a návrh závarečného účtu obce

Podľa § 9 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

18) Rozpočet obce

Podľa čl. 9 ods. 2 ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti

     " subjekty verejnej správy sú povinné zverejňovať údaje o rozpočte do 30 dní po schválení ich rozpočtu a do 60 dní po skončení rozpočtového roka"

19) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce - raz za šesť mesiacov

Podľa § 18f ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

20) Súhrnná správa o zákazkach od 18.4.2016

Podľa § 111 ods. 2 zákona  345/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

Verejný obstarávateľ je povinný zverejňovať štvrťročne  v profile súhrnnú správu o zákazkach podľa § 109 a 110 a cenami vyššími ako  5000 Eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä:

 • hodnotu zákazky
 • predmet zákazky
 • identifikáciu úspešného uchádzača

 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka