Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Stavebné povolenie

Stavebné povolenie

Stavby a ich zmeny sa môžu uskutočňovať podľa stavebného povolenia, pokiaľ stavebný zákon a vykonávacie predpisy neustanovujú inak. Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka  (tlačivo v podstránke Tlačivá).

Účastníkom stavebného konania sú: stavebník, osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k pozemkom a stavbám na nich, ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov, stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba, projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.
Stavebný úrad na základe preskúmania a posúdenia v stavebnom konaní a jeho výsledkov vydá stavebné povolenie.

Požadované doklady:

  • doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo k pozemkom
  • kópia z katastrálnej mapy so zakreslením stavby
  • rozhodnutie o umiestnení stavby
  • projektová dokumentácia v dvoch vyhotoveniach
  • zoznam známych účastníkov stavebného konania
  • vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovanie stavby, ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou
  • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy


Lehota vybavenia:
30 - 60 dní od podania žiadosti
 
Správny poplatok, resp. miestna daň:
podľa sadzobníka správnych poplatkov

a) na stavby na bývanie
   1. na stavbu rodinného domu  -   50  €    
   2. na stavbu bytových domov   -  200 €    
b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekr. chaty, rekr. domy, záhradkárske  chaty),
   1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m²  -   25 €
   2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m²   -      50 € 
c) na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu
    rekreáciu a na zmeny týchto stavieb pred dokončením    -   25 € 
d) na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinného domu a na stavby slúžiace
    na podnikateľskú činnosť na pozemkoch rodinných domov, na prípojky na existujúcu
    verejnú rozvodnú sieť ( plynová prípojka )                       -   35 € 
e) na stavbu garáže s jedným alebo s dvoma miestami      -   30 € 
f ) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) a
   na zmeny týchto stavieb pred dokončením                       -   20 € 
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb
   a zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade do  
      do 50 000 € vrátane                                     -   100  € 
     nad 50 000 €  do  100 000 € vrátane            -    200 €     
      nad 100 000 €  do 500 000 €  vrátane         -    400 €    
     nad 500 000 €  do  1 000 000 €  vrátane      -    600 €     
     nad  1 000 000 €  do  10 000 000 vrátane    -    800 €
     nad   10 000 000 €                                        - 1 000 €    
h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva
    samostatné stavebné povolenie                     -    50  €    

Oslobodenie od poplatkov:
Od poplatku na vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie sú oslobodení občania s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S.
Od poplatku sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické osoby a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby bez úhrady vynaložených nákladov podľa osobitného zákona...
Iné:
-  stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, stavebník je povinný požiadať o predĺženie platnosti

-  stavebné povolenie a predĺženie platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov konaní.


 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka