Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Výrub drevín

Výrub drevín rastúcich mimo lesa

Výrub drevín rastúcich mimo lesa

Výruby drevín sa uplatňujú len vo výnimočných a  odôvodnených prípadoch. Výrub drevín ( stromy, kry, liany) rastúcich mimo lesa sa môže vykonať len v čase mimo vegetačného  obdobia od 1. októbra do 31. marca a vyžaduje súhlas obce. Obec vydá rozhodnutie na výrub dreviny do 30 dní odo dňa začatia správneho konania.

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:

a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, krovité porasty s výmerou do 10m2,

b) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách ( na liste vlastníctva musí byť pozemok definovaný ako záhrada),

c) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradkárskych osadách,

d) pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do 6 mesiacov odo dňa výrubu,

e) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku.

Žiadosť sa predkladá na predpísanom tlačive.(tlačivo v podstránke Tlačivá)
 

Poplatok:
             fyzické osoby      -  10 €
             právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie     100 €

Súvisiace predpisy

          § 47 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov

           Vyhláška č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a

           krajiny v znení neskorších predpisov

Náhradná výsadba a finančná náhrada za vyrúbané dreviny:

Výrubom dreviny vznikne ekologická ujma, ktorú je potrebné nahradiť. Orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v rozhodnutí na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste a to na náklady žiadateľa ; uprednostňuje pritom geograficky pôvodné tradičné druhy.

- ak žiadateľ nie je vlastníkom pozemku, na ktorom sa náhradná drevina vysadila, môže mu orgán ochrany prírody ( obec) uložiť i starostlivosť o ňu, najviac však na dobu troch rokov.

- ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, orgán ochrany prírody (obec) uloží finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny ( odkaz na § 95 zákona o ochrane prírody)

-Orgán ochrany prírody (obec) uloží povinnosť zaplatiť finančnú náhradu aj tomu, kto vyrúbal dreviny bez súhlasu, a to do výšky spoločenskej hodnoty dreviny( povinnosť sa ukladá samostatným rozhodnutím)

Náhradnú výsadbu a starostlivosť o náhradnú drevinu podľa ods.1 na pozemku, ktorý nie je vo vlastníctve žiadateľa o výrub drevin, možno uožiť len s predchádzajúcim súhlasom vlastníka dotknutého pozemku (§48 ods.2 zákona)

 

Prílohy žiadosti:
- situačný nákres ( kópia katastrálnej mapy) so zákresom drevín, na výrub  ktorých je podaná žiadosť,
- list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace na pozemky, ktorých sa táto žiadosť týka, 
- súhlas vlastníka pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je vlastníkom,

- doklad o zaplatení správneho poplatku.

 


 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka